دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تأثیر اقلیم بر خونریزى‏ هاى گوارشى در شهر کرمان

حسین محمدی؛ حمیده افشارمنش؛ صادق برزگر

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 15-18

چکیده
  خونریزى از دستگاه گوارش یک اورژانس شایع پزشکى است که اغلب به بسترى شدن در بیمارستان مى‏ انجامد. خونریزى قسمت فوقانى دستگاه گوارش شایع‏ ترین عارضه زخم معده (زخم پپتیک)(1) است که مرگ و میر و هزینه بالایى دارد. با توجه به این که ابعاد جسمى، روانى و اجتماعى سلامتى از عناصر اقلیمى تأثیر مى‏ پذیرند، اما اطلاعات دقیقى در مورد تأثیر این ...  بیشتر