دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تجزیه و تحلیل پویایى چشم ‏انداز شهرى با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره ‏اى: مقایسه دو شهر نفتى

محمد میره؛ اسماعیل آقائی زاده

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 80-90

چکیده
  شهرنشینى شتابان در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر، فرایندى بحرانى در نواحى شهرى محسوب مى‏ گردد. این مطالعه، پویایى چشم ‏انداز را با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره ‏اى دو شهرنفتى یعنى هاستون از ایالت تکزاس در ایالات متحده و داکینگ از ایالت هیلونگجیانگ در چین، بررسى مى‏ نماید. اگر چه هر دو شهر تحت زمینه ‏هاى متفاوت ...  بیشتر

مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 83-85

چکیده
  تجربه شهرهاى جدید درایران داراى سابقه طولانى است. شهرهایى همچون آبادان، شوشترنو، زاهدان، نوشهر و انواع شهرهاى صنعتى ازاین جمله ‏اند. راهبرد شهرهاى جدید در پى تصویب هیئت وزیران درسال 1365 آغاز گردید و مسئولیت ایجاد و احداث این شهرها به شرکت هاى عمران محول گردید. اما سیاست مکانیابى شهرهاى جدید در کشور ما از شرایط مطلوبى برخوردار نیست ...  بیشتر

تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 25-27

چکیده
  محدودیت منابع و تنگناهاى مکانى - فضایى در پهنه سرزمین، به طور عام و حوزه ‏هاى شهرى به طور خاص، به همراه افزایش جمعیت ‏هاى انسانى، ایجاب مى‏ کند تا با رویکردى آمایشى مبادرت به ساماندهى نظام فضایى در سکونتگاه هاى انسانى (شهرى - روستایى) نمود. شناخت و سعى در برقرارى تعادل و توازنى منطقى در نظام شبکه شهرى از جمله راهبردهاى مؤثر در ساماندهى ...  بیشتر