دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: ارزش یابى روش‏ هاى پشتیبانى از تصمیم‏ گیرى فضایى گسترش سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (قسمت اوّل)

مهدی مدیری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 1-6

چکیده
  روش‏ ها و ابزارهاى تصمیم ‏گیرى با مشارکت گروهى از منابع گوناگون به دست مى‏آید. این منابع شامل کار بر روى گسترش سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیاى با هدف بهبود قابلیت‏ هاى پشتیبانى از تصمیم ‏گیرى، فناورى سامانه‏ هاى پشتیبانى گروهى و نیز مطالعات نظرى و تجربى کاربرد آن مى ‏باشد.منابع دیگر شامل کار بر روى گردآورى، پویایى روش‏ ...  بیشتر