دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
توزیع فصلى روزهاى بارشى در غرب ایران

غلامرضا براتی؛ فاطمه سلیمانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 39-43

چکیده
  از آن جا که فراوانى روزهاى بارشى یکى از عوامل مهم تعیین کننده شرایط آب و هوایى یک سرزمین است، براى بهره‏ بردارى بهتر از منابع آب و خاک ارزشمند پهنه پربارش غرب ایران (در این پژوهش شامل استان ‏هاى زنجان، قزوین، مرکزى، لرستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه و همدان)، موضوع تعیین سهم فصلى از فراوانى سالانه روزهاى بارشى در یک بازه 31 ساله (1973 ...  بیشتر