دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل فراوانى وقوع حداقل دبى و حداکثر بارش 24 ساعته به وسیله روش گامبل و لوگ‏پیرسون تیپ 3 در رودخانه کمال چاى (دامنه جنوبى سبلان)

شهریار خالدی؛ مهدی فیض اله پور؛ صیاد اصغری

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 70-74

چکیده
  تحلیل فراوانى وقایع مجموعه روش هایى مى‏ باشند که با استفاده از قوانین احتمالات به بررسى احتمال تکرار یک پدیده در طول زمان مى‏ پردازند. هدف از این تحلیل‏ ها، به دست آوردن دوره برگشت وقایع اندازه ‏گیرى شده و تخمین مقدار یک واقعه به ازاى دوره برگشت مشخص مى‏ باشد، که خارج از دامنه وقایع ثبت شده قرار دارد و براى طراحى پروژه ‏ها ...  بیشتر