دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى و تجزیه و تحلیل مکانیسم بارش در جلگه گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، ، صفحه 89-94

چکیده
  بارش به عنوان یکى از عناصر اقلیمى، شاخص مناسبى براى تغییر اقلیم است. میزان بارش در سال‏هاى مورد مطالعه و قبل و بعد از آن نشان از ناپایدارى و افت و خیزهاى بسیارى را مى‏ دهد که براساس فرمول‏ هاى بارندگى محتمل در هیدرولوژى پیش بینى آن بسیار ساده و مهم و کاربردى بوده و مى‏ توان از خسارت‏ هاى مالى و جانى در آینده پیشگیرى کرد. در این ...  بیشتر