دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ سعید احمدی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 24-29

چکیده
  خشکسالى از جمله مهمترین مخاطرات طبیعى است که به صورت آرام و خزنده عمل مى‏ کند. این پدیده ناشى از فرآیندهاى آب و هوایى است و شدت و فراوانى آن تا حدودى به موقعیت جغرافیایى محل بستگى دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگى اتفاق مى ‏افتد. به منظور مطالعه و بررسى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ هاى ایستگاه خوى، داده ‏هاى 32 ساله ...  بیشتر

سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 42-46

چکیده
   در این‏ مقاله‏ پدیده‏ خشکسالى‏ سه‏ ایستگاه ‏استان ‏فارس ‏براساس‏ سه ‏شاخص  SIAP,PNPI,RAI مورد بررسى قرار گرفته است. بعد از محاسبه ضرایب شاخص ‏هاى‏ خشکسالى ‏براى ‏سه‏ ایستگاه‏ مذکور، با توجه ‏به ‏نرخ‏ رشد شاخص ‏ها، ضریب تغییرات، همبستگى و نرخ روند شاخص ‏ها به مقایسه هر یک از شاخص‏ها در ایستگاه هاى ...  بیشتر

بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

علی اکبر سبزی پرور؛ زهره مریانجی؛ عباس کرمی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 48-52

چکیده
   به منظور مطالعه توزیع زمانى و مکانى خشکسالى در استان همدان از آمار 27 ساله 11 ایستگاه استان استفاده شده و پس از انجام آزمون هاى صحت و همگنى داده‏ ها نرمال سازى آنها با مطالعه خشکسالى به روش گیبس و موهر و شاخص (SPI) سال هایى که در سطح استان خشکسالى رخ داده مشخص گردیده بر این اساس در سالهاى 1375 و 1378 شدیدترین خشکسالى اتفاق افتاده که پس از ...  بیشتر

ویژگی هاى مناطق خشک ایران و راهکارهاى مدیریتى مقابله با کمبود آب

مهرداد حسینی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 15-17

چکیده
  تغییرات اقلیمى در ایران و جهان از دیدگاه اغلب دانشمندان ناشى از پدید آمدن وضعیت گلخانه ‏اى است که تأثیرات و آثار زیانبارى را بر کره زمین از لحاظ دیدگاه هاى مختلف خواهد گذاشت. دخالت انسان در تغییر آب وهوا در گزارش هاى مختلف جهان و آخرین اظهارنظرکمیته ‏بین‏ المللى، تغییر اقلیم‏ تردید ناپذیر اعلام ‏شده ‏ولى‏ تردیدهاى‏ علمى ...  بیشتر