دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آب‏ هاى جوان

زکیه حیدری؛ حسین صرامی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 42-44

چکیده
  آب جوان (ژوونیلJuvenile) یکى از انواع آب ‏هاى زیرزمینى مى‏ باشد که از طریق سرد شدن بخار آب ماگمادر پوسته جامد زمین پدید مى‏ آید. این آب نخستین بار توسط زوس (Suss) زمین‏ شناس اتریشى بیان گردید و تا کنون ذخیره قابل ملاحظه‏ اى از این آب گزارش نشده است. هر ساله بر اثر فعالیت آتش فشانى درونى و بیرونى مقدارى آب وارد چرخه آب‏ شناسى مى‏ شود. ...  بیشتر