دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى قابلیت هاى ژئوتوریستى ناحیه ‏ى مرنجاب

رضا خیرخواه آرانی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 53-59

چکیده
  گردشگرى در دنیاى امروز با اهداف و مقاصد مختلفى نظیر تبادل اطلاعات و فرهنگ، زیارت، افزایش علم و آگاهى نسبت به جوامع پیشین و گذران اوقات فراغت دنبال مى‏ شود و در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و بین‏ المللى هر روز جایگاه والاترى مى‏ یابد. یکى از شاخه ‏هاى مهم توریسم که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، ژئوتوریسم است. در واقع ژئوتوریسم ...  بیشتر