دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابى و تحلیل منحنى‏ هاى شدّت، مدّت و فراوانى بارندگى گرمسار به روش IDF

امید بینش؛ علی پناهی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 60-63

چکیده
  ایران در کمربند نواحى خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و با توجه به موقعیت جغرافیایى خاص خود داراى نوسانات شدید بارندگى به ویژه در مناطق خشک مى‏ باشد که بررسى رفتارهاى آن جهت عملیات آبخیز، تخمین سیل طراحى و....ضرورى مى‏ باشد. در این تحقیق جهت بررسى شدت - مدت - فراوانى بارندگى از روش IDF استفاده شده است که این منحنى میزان شدت بارش در ...  بیشتر