دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علیرضا متکان؛ وحید بابازاده

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 86-93

چکیده
  در این تحقیق روشى جهت استخراج قوانین فازى مؤثر و قابل تفسیر از داده ‏هاى GIS با استفاده از سیستم عصبى - فازى ارائه شده است. مدل فازى جهت رسیدن به دقت و تفسیرپذیرى بالا از سه مرحله عبور کرده است. در مرحله اول وزن‏ هاى اولیه شبکه عصبى - فازى با استفاده از الگوریتم خوشه ‏بندى FCM به دست آمد. به منظور طبقه‏ بندى دقیق داده‏ هاى آموزشى در ...  بیشتر