دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى و شناخت جزیره حرارتى شهر تهران

مژگان افشار

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 56-62

چکیده
  این مقاله به منظور آگاهى بیشتر از تفاوت هاى دمایى (جزیره حرارتى) بین تهران وکرج براساس یک دوره آمارى 5 ساله (1997 - 1993) انجام گرفته است. عنصر درجه حرارت به عنوان مهم ترین عنصر اقلیمى به صورت حداقل و حداکثر روزانه از مرکز خدمات ماشینى سازمان هواشناسى کشور تهیه گردیده است. در بررسى جزیره حرارتى، ایستگاه‏ هاى دوشان‏ تپه در شرق، اقدسیه در ...  بیشتر