دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج

هیوا علمی زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 63-67

چکیده
  اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطى و موقعیت جغرافیایى است، زیرا عوارض و پدیده ‏هاى طبیعى در مکان ‏گزینى، پراکندگى، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکى، مورفولوژى شهرى و امثال آن اثر قاطعى دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانى به صورت یک عامل منفى و بازدارنده عمل مى‏ کنند (نگارش 1382 ص 133). شهر کرج در دهه‏ هاى اخیر ...  بیشتر