دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى

رضا اسماعیلی؛ محمدمهدی حسین زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 77-80

چکیده
  استفاده از داده ‏هاى زمین‏ شناسى با توجه به پیشرفت هاى اخیر در هیدرولوژى دیرینه سیلاب، به عنوان مکملى براى نگرش هاى هیدرولوژیکى متداول مورد نیاز است. به علت وجود ابهامات در استفاده صرف از آمار کاربردى در مطالعات سیل، استفاده از داده‏ هاى زمین‏ شناسى مانند رسوب ‏شناسى، چینه‏ نگارى و ترکیب آنها با علوم دیگر مانند ژئومورفولوژى ...  بیشتر