دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: ژنرالیزاسیون نقشه ‏هاى کاداستر براساس ترسیم تطبیقى

مهدی مدیری

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 2-8

چکیده
  نقشه ‏هاى کاداستر قدیمى، شکل جغرافیایى اراضى تفکیک شده را ارائه و اطلاعات موضوعى مربوط به آنها را ثبت مى ‏نمایند. این نقشه ‏ها معمولاً برروى ورقه‏ هاى A4 یا A3 ترسیم مى‏ شدند و تنها اطلاعات کاداستر، مربوط به بلوک‏ هاى شهرهاى کوچک را نشان مى‏ دهند. در دوران اخیر، بسیارى از کشورهاى جهان در اجراى طرح کاداستر، اقدام به تولید نقشه‏ ...  بیشتر