دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جزایر حرارتى شهر اهواز و راهکارهاى پیش گیرى

فریده عظیمی؛ علی تراب پور

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 20-22

چکیده
  کانون هایى که بیشترین فعالیت هاى انسانى و گازهاى متصاعد شده از منابع آلاینده، خودروها و غیره در آنجا تجمع پیدا کرده و به صورت گره در محیط هاى شهرى تظاهر مى‏ کند تشکیل جزیره حرارتى مى‏ دهند. گرماى حاصل از این جزایر علاوه بر افزایش مصرف انرژى به جهت سرمایش، باعث ایجاد آلودگى در جو از جمله تولید گاز ازن و افزایش دیگر ترکیبات زیان بار ...  بیشتر