دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى بوم سازگان و جغرافیاى زیستى پارک ملى کلاه قاضى

سعیده جوانمردی؛ علیرضا پور خباز؛ حمیدرضا پورخباز

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 48-53

چکیده
  امروزه مناطق حفاظت شده در سراسر جهان پراکنده و فرایند احداث آنها به تدریج صورت گرفته است. در اکثر کشورهاى جهان سوم از جمله ایران تخریب زیستگاه و شکار و صید غیرمجاز از عمده ‏ترین معضلات مناطق تحت مدیریت به شمار مى‏ رود. بنابراین جهت مقابله با روند تخریب و گسترش فعالیت ‏هاى مخرب انسان در مناطق تحت حفاظت نیاز به بضاعت علمى و گروه کارشناسى ...  بیشتر