دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 47-55

چکیده
  از قرن نوزدهم به دلیل نارسایى ‏ها و آلودگى‏ هاى بخش قدیمى شهرها، حومه‏ ها براى زندگى خانواده ‏هاى طبقه ثروتمند و طبقه متوسط شهرى انتخاب شدند؛ تکامل فناورى حمل و نقل، خانواده‏ هاى شهرى را به زندگى در حومه ‏ها و دور بودن از بخش مرکزى شهرها علاقمند ساخت. دسترسى آسان به حومه، به مدد وسایل نقلیه‏ اى که روز به روز سرعت بیشتر مى‏ ...  بیشتر

کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج

هیوا علمی زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 63-67

چکیده
  اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطى و موقعیت جغرافیایى است، زیرا عوارض و پدیده ‏هاى طبیعى در مکان ‏گزینى، پراکندگى، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکى، مورفولوژى شهرى و امثال آن اثر قاطعى دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانى به صورت یک عامل منفى و بازدارنده عمل مى‏ کنند (نگارش 1382 ص 133). شهر کرج در دهه‏ هاى اخیر ...  بیشتر