دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آلودگى صوتى در کلان شهر تهران و راه هاى مقابله با آن

بتول باهک

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 45-48

چکیده
  آلودگى صوتى یکى از شایع‏ ترین معضلات زیست محیطى شهرهاى بزرگ جهان از جمله کلان شهر تهران است که نسبت به سایر معضلات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالى که این نوع آلودگى یکى از مهمترین آلاینده ‏هاى زیست محیطى در کلان شهر تهران محسوب مى‏ شود. سر و صدا نه تنها بر سیستم شنوایى بلکه بر تمام سیستم ‏هاى فیزیولوژیکى بدن آثار مخربى ...  بیشتر