دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقشه‏ بردارى دقیق زمین‏ شناسى روشى نو جهت تجزیه و تحلیل گسل‏ هاى سطحى

مهدی مدیری

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 2-12

چکیده
  به منظور ارزیابى پتانسیل شکستگى سطحى ناشى از زلزله، کاربردى جدید از نقشه‏ بردارى بسیار دقیق زمین‏ شناسى با توتال استیشن الکترونیکى ارائه شده است. این روش، امکانى را فراهم مى ‏سازد تا بتوان گسل‏ هاى ثانویه، که کوچکى 30 سانتیمتر جابه‏ جایى عمودى را که در سطح نشان نمى‏ دهند، تشخیص داد. این گونه گسل‏ هاى بسیار کوچک داراى علائم ...  بیشتر