دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى تکنیک ‏هاى کارتوگرافى در برقرارى مناسب ارتباط دیدارى (نمایشگر رایانه ‏اى)

مهدی مدیری

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 2-10

چکیده
   روشى که در این مقاله مورد بررسى قرار مى‏ گیرد، مى‏ تواند به طراح کمک نماید تا بتواند از طریق کد رنگى رایانه ‏اى، اطلاعات را به صورت مفهومى همانند روش تأثیر رنگ هاى دیدارى که در کارتوگرافى انجام مى ‏شود به نمایش گذارد. اصول و مبانى رنگ و کارتوگرافى براى تهیه جداول رنگ (الگو) استفاده شده است. رنگ ها در درون جداول رنگ (الگو) کد گذارى ...  بیشتر