دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى روش هاى طبقه ‏بندى داده ‏ها در نقشه ‏هاى کروپلت (مطالعه موردى: تهیه نقشه تراکم جمعیت ایران)

مهران مقصودی؛ سپیده زندیه

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 35-38

چکیده
  امروزه تقریباً در تمامى گزارش ها، پژوهش هاى علمى، طرح‏ ها و پروژه ‏هاى کاربردى که به نوعى با پراکندگى پدیده ‏هاى جغرافیایى سر و کار دارند از نقشه ‏هاى موضوعى استفاده مى‏ شود. در کشورهاى اروپایى تهیه نقشه ‏هاى موضوعى به قرن 17 باز مى‏ گردد اما در کشور ما تهیه این نقشه ‏ها با تدوین اطلس ‏ها توسط برخى مؤسسات در دهه 40 شروع شد. ...  بیشتر