دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دستیابى به انطباق اطلاعات جغرافیایى در فضاى الکترونیکى

مهدی مدیری

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 2-5

چکیده
  در این مقاله به منظور بررسى نحوه دسترسى به اطلاعات جغرافیایى، از نظریه علوم اطلاعاتى و کاربرد آن در شبکه جهانى وب (WWW) استفاده می شود. دو سیستم اصلى بازیابى اطلاعات شامل بازیابى داده و اطلاعات می باشد. یک سیستم بازیابى داده شامل مدل هاى بازیابى، اندکس بندى، تطبیق و بازیابى، مرتبط سازى، مرتب سازى، زمان جستجو و تعیین نحوه جستجو می باشد. ...  بیشتر