دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نیاز به سیستم تعیین موقعیت ملى مکمل سیستم ‏هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى خارجى در زمان صلح و جایگزین آن ها در مواقع بحرانى

علیرضا آزموده اردلان؛ محمد ادریسیان

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 34-41

چکیده
   با توجه به اهمیت تعیین موقعیت و سهولت کاربرد روشهاى ماهواره‏اى در تعیین موقعیت، امروزه سیستمهاى تعیین موقعیت جهانى مانند GPSرواج بسیارى در زندگى روزمره و کاربردهاى نظامى یافته است. نکته ‏اى که عموما در استفاده از این سیستم هاى ماهواره ‏اى فراموش مى‏ گردد مبناى نظامى اینگونه سیستم ها است. به علاوه استراتژیک بودن مقوله موقعیت ...  بیشتر