دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى

خسرو خواجه (مترجم)

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 40-47

چکیده
  اخیرا در کشور مکزیک با استفاده از نقشه‏ هاى رقومى سال هاى دهه 1970،1993 و2000 یک بانک اطلاعات سود آورى ایجاد گردید تا میزان و مشخصه‏ هاى فضایى تغییرات کاربرى و پوششى زمین (LUCC) در کل کشور پیاده و اجرا گردد. براى پیشبرد این منظور ابتدا نقشه موجود کاربرى و پوششى زمین که در مقیاس 250000:1 در دسترس بود مورد بازنگرى قرارگرفت تا اطلاعات ورودى از نظر ...  بیشتر