دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدل سازی باقیمانده های عکسی حاصل از مثلث‌بندی هوایی شبکه تصاویر فتوگرامتری پهپاد و ارزیابی آن

ابوالفضل شریفی؛ محمد سعادت سرشت

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252767

چکیده
  کالیبراسیون دوربین رکن مهم هر پروژه فتوگرامتری است. تاکنون مدل‌های اعوجاج متعددی برای کالیبراسیون دوربین متریک به‌کارگرفته شده است مانند مدل براون که حداکثر 12 پارامتر شامل فاصله اصلی، مختصات نقطه اصلی، اعوجاج فیزیکی عکسی شامل اعوجاجات شعاعی، اعوجاجات مماسی و ... را در یک فرآیند سرشکنی باندل، به‌صورت خودکالیبراسیون برآورد می­‌نماید. ...  بیشتر

کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D

حمید معصومی (مترجم)

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 48-50

چکیده
  ارزیابى عملکرد هندسى دوربین رقومى ابعاد بزرگ (ULTRACAMD) موضوع اصلى این مقاله مى‏ باشد. مفاهیم کالیبراسیون هندسى به روش تعدیل گروهى(bundle adjustment) تشریح شده است. پارامترهاى اضافى مبتنى بر طراحى خاص دوربین، تعیین و تعریف مى‏ گردند و نرم‏ افزار تعدیل گروهى BINGO به منظور اداره این پارامترها ارتقاء داده شده است. تمام پروسه کالیبراسیون شامل ...  بیشتر