پ

  • پورکمال، محمد اطلسی کوچک (93 ساله) از یک امپراطوری بزرگ (633 ساله) (فروپاشیده) [دوره 7، شماره 26، 1377، صفحه 25-44]

ت

ح

خ

  • خسروی، عباس تجزیه و تحلیل بادهای کاشان و بکارگیری نتایج آن در امر تثبیت ماسه های روان [دوره 7، شماره 27، 1377، صفحه 27-33]

  • خواجه (مترجم)، خسرو تولید مدل دیجیتالی زمین (DTM) با استفاده از تصاویر ماهواره ای روسی [دوره 7، شماره 25، 1377، صفحه 19-22]

ر

ص

ع

ف

  • فرهادی، رضا نقش تکتونیک در پراکندگی ذخایر معدنی ایران [دوره 7، شماره 26، 1377، صفحه 45-51]

ق

م

ه