نحوه تنظیم مقاله جهت چاپ در نشریه  علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر

مقالات ارسالی به نشریه اطلاعات جغرافیایی سپهر می بایست دارای شرایط ذیل باشند :

1 - مقاله دارای رویکرد علمی - پژوهشی در حوزه مربوطه باشد(یکی از شروط اصلی، اصالت و نو بودن موضوع مقاله است که در متن مقاله متجلی شود).

2 - مقاله سلیس و روان تدوین شده و از نظر دستور زبان (فارسی و انگلیسی ) صحیح باشد.

3 - موضوع مقاله با موضوع نشریه و محورهای عنوان شده در صفحه اصلی سایت مطابقت داشته باشد.(به متن صفحه اصلی سایت در خصوص محدودیت های پذیرش و داوری مقاله توجه فرمایید)

4 - نویسنده مسئول مقاله ، در خصوص عدم چاپ یا ارسال مقاله به سایر مجلات ، یا عدم ارائه در سمینارها و کنفرانس ها و ... متعهد گردد.

5 - مقاله با استفاده از نرم افزار( Word (Save as :Word 2003-2007 تهیه و صرفاً از طریق سامانه ی نشریه ارسال شود.(در کلیه ی مراحل داوری نیز مقالات اصلاح شده می بایست صرفاً از طریق سامانه ی نشریه ارسال شوند. امکان رسیدگی به مقالات ارسالی از طریق ایمیل وجود ندارد) -

توجه1: فایل اصلی مقاله ارسالی می بایست فاقد نام نویسندگان باشد و هم چنین نام و عنوان علمی مؤلف یا مؤلفین به فارسی و انگلیسی در یک فایل Wordجداگانه  ارسال گردد. (ذکر نام نویسنده مسئول و آدرس و شماره تماس و پست الکترونیکی کلیه نویسندگان ضروری است)  

توجه2: ارسال فایل Pdf مقاله، صرفاً جهت مطابقت با فایل Word مقاله ضرورت دارد.

6 - مقاله به طور متوسط در 15 صفحه و حداکثر در 20 صفحه A4 ( با فاصله خطوط 1 سانتی متری و حاشیه های 2 سانتی متری )تهیه گردد و تمامی صفحات بصورت متوالی شماره گذاری شوند.

7 - جـداول ، نـمودارها ، نقشه ها و نگاره های مقاله به ترتیب قرارگیری ، شماره گذاری شوند و توضیح آنها در ذیل هر کدام قرار گیرد ( به جز عنوان جداول که در بالای هر جدول قید می شود) ضمناً مآخذ در سمت چپ و زیر آنها اضافه گردد.

8 - فونت فارسی متن ارسالی ترجیحاً B Lotus و فونت انگلیسی آن Times باشد(هم متن فارسی و هم متن انگلیسی بجز عناوین، با سایز 13تایپ شود- عناوین اصلی با سایز 14 Bold و عناوین فرعی با سایز 13 Bold).

9 - سه صفحه اوّل مقاله شامل : عنوان فارسی و انگلیسی مقاله - چکیده فارسی در 250 الی 300 کلمه (شامل طرح مسئله ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، ابزار مورد استفاده ، نحوه جمع آوری داده ها ، تکنیک ها و نرم افزارهای بکاررفته ، نتایج )و چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)دارای حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه و واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی (3 الی 7 واژه) باشد.

* چکیده ی مبسوط انگلیسی می بایست دارای ساختار زیر باشد:

Introduction, Materials & Methods, Results & Discussion, Conclusion, Keywords " 

* ارسال متن فارسیِ چکیده مبسوط انگلیسی - جهت مطابقت متن - ضروری می باشد.  

10 - رفرنس دهی در متن طبق روش استاندارد APA انجام شود ، مثل: (گنجی  و دیگران،1387 : 24) یا (Qiao  et al, 2013:122)و منابع اینترنتی (WWW.Science.ir).

11 - عناوین اصلی و فرعی کدگذاری شوند ، به گونه ای که کدهای اصلی در سمت راست قرار گرفته و کدهای فرعی در سمت چپ اضافه شوند(بصورت 1 ، 1-1-، 1-2-،1-3-، و ...).

12 - معادلات یا فرمول ها با استفاده از برنامه فرمول چین Word تایپ و شماره گذاری شوند.

13 - نگاره ها یا تصاویر با کیفیت مناسب و حتی الامکان با Resolution تقریبی 300dpi اسکن شوند.

14 - ساختار مقاله به شرح ذیل باشد :

- عنوان علمی و مجمل (بدون ذکر ابزار و نرم افزارهای بکاررفته)؛

- چکیده فارسی (250 الی 300 کلمه) شامل : مقدمه مختصر، اهداف تـحقیق ، روش تحقیق ، ابزار مورد استفاده ، نحوه جمع آوری داده ها ، تکنیک ها و نرم افزارهای بکاررفته ، نتایج حاصله .

- واژه های کلیدی ( فارسی و انگلیسی ): 3 الی 7 واژه.

- مقدمه شامل : طرح مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه ، اهداف ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق ، روش تحقیق و مراحل آن ، معرفی متغیرها و شاخص ها ، محدوده تحقیق.

-  داده و روش شامل: معرفی داده ها، طول دوره آماری، نرم افزارها و مدل های مورد استفاده، منطقه مورد مطالعه؛

- بحث و یافته های تحقیق، شامل : کاربرد روش ها ، تکنیک ها ، بررسی و تجزیه و تحلیل با بکار بردن روش های کمّی و کیفی(تحلیل دقیق نمودارها، جداول، نقشه ها، خروجی ها و...) واعتبارسنجی آنها؛

-  نتیجه گیری؛

- ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات و مسائل مطروحه؛

- الزام تشکر و قدردانی از حامی/حامیان مقاله(در صورت وجود «حامی/حامیان» در طول مدّت پژوهش که منجر به تألیف مقاله شده است)؛

- منابع و مآخذ برخوردار از غنای کیفی و کمّی(به تعداد حداقل 25 منبع) ، و  جدید و به روز -(شماره گذاری شده و به ترتیب حروف الفبا) طبق روش استاندارد APA ، بطور خلاصه به شرح ذیل :

* کتاب تألیف شده : نام خانوادگی ، نام (مؤلف)، سال ، نام کتاب ، ناشر ، نوبت چاپ ، محل چاپ ، تعداد صفحات .(در صورتیکه کتاب بیش از یک مؤلف دارد، ابتدا به ترتیب، نام خانوادگی کلیه مؤلفین و سپس به ترتیب، نام کلیه مؤلفین درج گردد)

* کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی ، نام (مؤلف)، سال ، نام کتاب ، نام خانوادگی مترجم ، ناشر ، نوبت چاپ ، محل چاپ ، تعداد صفحات .

* مقاله : نام خانوادگی ، نام (مؤلف)، سال ، نام مقاله ، نام مجله ( یا سمینار و کنفرانس ارائه شده )بدون درج واژه هایی که جزء عنوان نشریه نیستند. مثل واژه های: فصلنامه یا مجله یا ...، شناسه گر دیجیتال مقاله(DOI) و یا (DOR)، ، شماره مسلسل مجله ، محل چاپ ، تعداد صفحات .(در صورتیکه مقاله بیش از یک مؤلف دارد، ابتدا به ترتیب، نام خانوادگی کلیه مؤلفین و سپس به ترتیب، نام کلیه مؤلفین درج گردد)

* منابع اینترنتی : (WWW.Science.ir).

* پایان نامه ها و رساله ها: نام خانوادگی ، نام نویسنده ( سال) ، عنوان پایان نامه یا رساله ، نام خانوادگی و نام استاد راهنما ، دانشگاه و گروه .

* منابع لاتین به ترتیب حروف انگلیسی ، همانند منابع فارسی .

برای نگارش مقاله، آموزه‌های مندرج در این صفحه را دنبال بفرمایید.

 

هزینه پردازش و چاپ مقالات

این نشریه هیچ گونه وجه یا هزینه ای برای پردازش، چاپ و انتشار مقالات از نویسندگان، تاکنون دریافت نکرده و در حال حاضر نیز دریافت نمی کند.

 

انتحال(سرقت علمی و ادبی)

 این نشریه هیچ گونه اغماضی در زمینه سرقت ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده  را با دقت هر چه تمام تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان حاصل کند. لازم به ذکر است که با توجه به شایع بودن سرقت ادبی در تولید آثار علمی، این نشریه از هر روش ممکن برای مبارزه با این امر استفاده می کند.

 این نشریه از تعاریف و دستورالعمل های کمیته اخلاقیات در انتشارات (COPE) پیروی می کند. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به آدرس www.publicationethics.org/resources مراجعه فرمایید.

به عنوان یک واژه کلی، انتحال(سرقت ادبی)، مفاهیم مختلفی را در می گیرد:

 کپی لغت به لغت: کپی کردن لغت به لغت، بصورت کلی یا جزئی، بدون استفاده از نشان نقل قول و یا ارجاع به منبع اصلی.

  • تأویل سطحی یا ناکافی: گرفتن ایده ها از منبع اصلی و تغییر ساختار لغات آن به نحوی که شیوه ی نثر نویسنده اصلی همچنان محسوس باشد.
  • سرقت ادبی مطالب تصویری: استفاده از نمودار ها، عکس ها، یا جداول، بصورت کلی یا جزئی، بدون ارجاع.
  • تأویل بدون ارجاع: گرفتن ایده ها از منبع اصلی و سپس تولید مطلب با نثر خود بدون رعایت اصول ارجاع و یا نقل قول.

 لازم به ذکر است که این نشریات، بدون توجه به منبع، هر گونه اثر بدون ارجاع یا نقل قول به منبع اصلی را سرقت ادبی تلقی می کند. اینگونه آثار عبارتند از: نویسندگانی که آثارشان چاپ شده یا چاپ نشده، تز ها و پایان نامه های چاپ شده یا چاپ نشده، سخنرانی ها، آثار خود نویسنده، فایل های پاورپوینت (PowerPoint) مطالب تصویری آموزشی، مقالات ژورنال های علمی، مجلات و روزنامه ها و غیره.

 ما تمامی مقالات ارائه شده را با دقت بررسی نموده و با هرگونه سرقت ادبی در هر مرحله از انتشار برخورد می نماید:

 به محض رؤیت سرقت ادبی در مقالات تازه ارائه شده، کمیته ویرایش نشریه به تصمیم گیری در این باره می پردازد. در صورتی که سرقت ادبی رؤیت شده به عنوان یک اشتباه تلقی شود، بلافاصله  به نویسندگان اطلاع داد شده و امکان تصحیح برای آنان فراهم می شود. در صورتی که سرقت ادبی از روی قصد تشخیص داده شود، به نویسندگان اطلاع داد شده و نام آنان در لیست سیاه قرار می گیرد. 

  • در مواردی بسیار نادر که اثری شامل سرقت ادبی چاپ شده باشد در کنار عواقب اشاره شده، اثر مربوطه بلافاصله ازاین نشریه خارج شده و این امر بصورت رسمی از طریق سایت انتشارات علنی خواهد شد.

 نکات قابل توجه:

 داور/ داوران پیشنهادی-

چنانچه نویسندگان گرامی تمایل به معرفی داور یا داورانی جهت ارزیابی مقاله ارسالی شان دارند، توجه داشته باشند که حداقل یکی از داوران معرفی شده - در صورت واجد شرایط بودن - به بررسی و داوری مقاله دعوت خواهند شد.

شرایط داوران پیشنهادی به شرح ذیل می باشد:

- اعضای هیأت علمی دانشگاه های معتبر و مورد تأیید وزارت علوم،

- با رتبه علمی استادیار به بالا،

- که در گروه های آموزشی تخصصی رشته و گرایش مرتبط با موضوع مقاله ی ارسالی تخصص داشته و تدریس می نمایند.

 

اسامی نویسندگان-

همانگونه که در ابتدای همین بخش ذکر گردیده، نام و عنوان علمی مؤلف یا مؤلفین می بایست مطابق لیست ارسالی در سامانه، در یک فایل Wordجداگانه نیز  - به فارسی و انگلیسی - ارسال گردد. تعیین «نویسنده مسئول» و آدرس و شماره تماس و پست الکترونیکی کلیه نویسندگان ضروری است.

ضمناً در هنگام ارسال اسامی نویسندگان دقت شود که هر گونه تغییر احتمالی(حذف یا اضافه نمودن اسامی، ترتیب قرارگیری اسامی و یا تغییر نویسنده مسئول) در لیست اسامی نویسندگان - پس از ارسال اولیه - منوط به توافق و تأیید کتبی کلیه مؤلفینی خواهد بود که نام آنها در ابتدا، جزء نویسندگان مقاله اعلام شده است.

 

مقاله مشابه- 

یکی از فایل هایی که الزامی است نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به سامانه ی این نشریه ارائه نمایند، گزارش مشابه یابِ « همیاب» مبنی بر عدم مشابهت مقاله ی ارسالی با مقالات انتشار یافته (به هر شکل) می باشد.

  چنانچه در حین فرآیند بررسی تا زمان انتشار مقاله، محرز گردد که مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارسی و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری به مرجع انتشاری دیگر ارسال شده است، نشریه ضمن خروج مقاله از سیر مراحل چاپ، هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده و در مورد منابع ذکر شده ازمبدا اصلی کسب اجازه قانونی انجام پذیرفته است.