اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا آزموده اردلان استاد - دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مهندسی نقشه برداری

 • ardalanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمّدحسین باقری افشردی استاد - دانشگاه عالی دفاع ملّی

جغرافیای سیاسی

 • m.h.afshordigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمّدرضاثروتی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

ژئومورفولوژی

 • rezasarvatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی رشید دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی

جغرافیای سیاسی

 • babaxani.aligmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم سرور استاد - دانشگاه آزاد اسلامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • sarvarh83gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی قدیری معصوم استاد - دانشگاه تهران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • mghadiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن کارگر دانشیار - دانشگاه علوم انتظامی امین

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • b_karegaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین محمّدی استاد - دانشگاه تهران

اقلیم شناسی

 • hmmohammadiut.ac.ir

سردبیر


دکتر مهدی مدیری استاد - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برنامه ریزی شهری

 • sepmagngo-iran.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی یمانی استاد - دانشگاه تهران

ژئومورفولوژی

 • myamaniut.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکترای مدیریت راهبردی پدافندغیرعامل - دانشگاه عالی دفاع ملّی

 • sepmagngo-iran.ir

مدیر نشریه


دکتر اشرف عظیم زاده ایرانی دکترای تخصصی دانشگاه تهران - مدیر نشریه

برنامه ریزی شهری

 • aazimiranyut.ac.ir