دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى

علی عبدی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 9-15

چکیده
  کاهش توان تولیدى خاک ها یکى از مشکلات کشور است. این کاهش تحت تأثیر عواملى نظیر فرسایش خاک بویژه فرسایش سطحى است. خروج بیش از 2 میلیارد تن مواد رسوبى در سال از حوزه‏ هاى آبخیز کشور عمق فاجعه را نشان مى‏ دهد. از دیگر عواملى که نقش عمده‏ اى در کاهش حاصل خیزى خاک هاى کشوردارد، عامل شور شدن اراضى است. این پدیده در عرصه هاى منابع طبیعى (اراضى ...  بیشتر