نویسنده = عباسعلی صالح آبادی
تعداد مقالات: 9
1. سیستم اندازه ‏گیرى فواصل خیلى بلند ایستگاه ‏هاى زمینى و تعیین موقعیت با استفاده از روش VLBI(1)

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 45-47

عباسعلی صالح آبادی؛ حمید صادقی؛ حامد صادقی


2. سیستم های ژئودزی (قسمت دوم)

دوره 11، شماره 41، بهار 1381، صفحه 41-45

عباسعلی صالح آبادی


3. سیستم های ژئودزی (قسمت اول)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 16-20

عباسعلی صالح آبادی


4. تاریخچه ژئودزی

دوره 10، شماره 37، بهار 1380، صفحه 53-58

عباسعلی صالح آبادی


5. نوآوری های علمی تازه در نسل جدید گیرنده های GPS

دوره 8، شماره 32، زمستان 1378، صفحه 51-56

عباسعلی صالح آبادی


6. روش تعیین موقعیت DGPS

دوره 7، شماره 26، تابستان 1377، صفحه 7-13

عباسعلی صالح آبادی


7. اظهارنظر مجریان و استفاده کنندگان درباره S.A و GPS

دوره 4، شماره 16، زمستان 1374، صفحه 43-45

عباسعلی صالح آبادی


8. سیستم تعیین موقعیت فضایی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1373، صفحه 12-19

عباسعلی صالح آبادی


9. بکارگیری سیستم GPS در طرح 1:25000 تهران

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 44-51

عباسعلی صالح آبادی