فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر» (SEPEHR) - اخبار و اعلانات