اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه اطلاعات جغرافیایی سپهر

1 - برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی - پژوهشی بین اساتید ، دانشجویان و متخصصان علوم ژئوماتیک و جغرافیا

2 - ارتقاء مستمر دانش فنی و کیفیت تولیدات و خدمات و فراهم ساختن فضای نوآوری و خلاقیت

3 - ایجاد شرایط مناسب آموزش حین خدمت کارکنان و کاربران علوم ژئوماتیک و جغرافیا

4 - آئینه تلاش ها و خلاقیت ها به منظور هم افزایی در حوزه پژوهش و تحقیقات علوم ژئوماتیک و جغرافیا

5 - اطلاع رسانی تخصصی علوم ژئوماتیک و معرفی توانمندی ها ی علمی - فنی و دستاوردهای نوین ملّی