اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا آزموده اردلان

مهندسی نقشه برداری استاد - دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir

دکتر محمّدحسین باقری افشردی

جغرافیای سیاسی استاد - دانشگاه عالی دفاع ملّی

m.h.afshordigmail.com

دکتر محمّدرضاثروتی

ژئومورفولوژی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

دکتر غلامعلی رشید

جغرافیای سیاسی دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی

babaxani.aligmail.com

دکتر رحیم سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد - دانشگاه آزاد اسلامی

sarvarh83gmail.com

دکتر مجتبی قدیری معصوم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد - دانشگاه تهران

mghadiriut.ac.ir

دکتر بهمن کارگر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار - دانشگاه علوم انتظامی

b_karegaryahoo.com

دکتر حسین محمّدی

اقلیم شناسی استاد - دانشگاه تهران

hmmohammadiut.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

sepmagngo-iran.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی استاد - دانشگاه تهران

myamaniut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر مجید فخری

دکترای مدیریت راهبردی پدافندغیرعامل - دانشگاه عالی دفاع ملّی رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

sepmagngo-iran.ir