نویسنده = درّه میرحیدر (مهاجرانی)
1. جغرافیای سیاست های دولت

دوره 1، شماره 3، تابستان 1370، صفحه 10-16

درّه میرحیدر (مهاجرانی)