نویسنده = ابوالقاسم صادقی نیارکی
بهبود دقت واقعیت افزوده با استفاده از تارگت ها - مطالعه موردی: بصری سازی زیرساخت های زیرزمینی

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 75-91

مینا کریمی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ علی حسینی نوه احمدآبادیان


تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 61-76

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس

دوره 23، شماره 90، شهریور 1393، صفحه 50-41

ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ محمودرضا دلاور؛ سمیه رخساری طالمی