دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سازماندهى فضایى روستاها از دیدگاه جغرافیایى مورد: بخش میرزاکوچک صومعه سرا

فاطمه کوچکی نژاد

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 40-42

چکیده
  در این مقاله هدف مؤلف برآن است که با تعیین زمینه‏ هاى غالب در تحقیقات علمى جغرافیایى و خصوصا با تأکید بر جنبه‏ هاى روستایى، مفهوم سازماندهى فضایى روستا را مورد بحث قراردهد. براین اساس، این تحقیق با اعتقاد به این امر که مدیریت آگاهانه ساماندهى خدمات و منابع در نظام سکونتگاهى نه تنها به توزیع مناسب و مطلوب تخصیص منابع به نواحى پیرامون ...  بیشتر