گواهی اعتبار علمی - پژوهشی نشریه اطلاعات جغرافیایی « سپهر»

گواهی اعتبار علمی - پژوهشی نشریه اطلاعات جغرافیایی « سپهر»

طی نامه شماره 156618/18/3/ مورخ 93/08/26 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، با اعطای اعتبار علمی - پژوهشی (از شماره تابستان 1393) 

به نشریه اطلاعات جغرافیایی « سپهر » با صاحب امتیازی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با مدیرمسئولی 

و سرد بیری دکتر مهدی مدیری موافقت گردید. تصویر گواهی تعیین اعتبار علمی نشریه: