نویسنده = محمد سلمانی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 159-170

محمد جعفری؛ محمد سلمانی مقدم