نویسنده = مریم شفیعی
1. ریاضی رنگین کمان

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 99-102

مریم شفیعی؛ زهرا ارزجانی