نویسنده = پروین شفیعی
بررسى و ارزیابى مسائل جمعیتى شهرستان اردستان

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 44-48

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی


جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی

دوره 12، شماره 46، مرداد 1382، صفحه 44-50

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی


صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور

دوره 10، شماره 40، بهمن 1380، صفحه 39-44

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی