نویسنده = پروین شفیعی
تعداد مقالات: 4
1. بررسى و ارزیابى مسائل جمعیتى شهرستان اردستان

دوره 20، شماره 77، بهار 1390، صفحه 44-48

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی


2. جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1382، صفحه 44-50

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی


4. صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور

دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 39-44

مسعود تقوایی؛ پروین شفیعی