نویسنده = زلیخا باقری (مترجم)
اورانوس اولین دنیاى جدید

دوره 14، شماره 54، مرداد 1384، صفحه 42-46

زلیخا باقری (مترجم)


زمین بى‏ قرار (قسمت دوم)

دوره 13، شماره 50، مرداد 1383، صفحه 37-40

زلیخا باقری (مترجم)


زمین بى ‏قرار

دوره 12، شماره 48، بهمن 1382، صفحه 28-33

زلیخا باقری (مترجم)


زهره، سیاره ای مستور قسمت دوم

دوره 11، شماره 44، بهمن 1381، صفحه 39-45

زلیخا باقری (مترجم)


زهره – سیاره ای پنهان – قسمت اول

دوره 11، شماره 43، آبان 1381، صفحه 38-41

زلیخا باقری (مترجم)


زحل مالک حلقه ها- قسمت دوم

دوره 11، شماره 42، مرداد 1381، صفحه 38-43

زلیخا باقری (مترجم)


زحل مالک حلقه ها (قسمت اول)

دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1381، صفحه 30-34

زلیخا باقری (مترجم)


جهان در حرکت (قسمت دوم)

دوره 10، شماره 40، بهمن 1380، صفحه 32-38

زلیخا باقری (مترجم)


جهان در حرکت (قسمت اول)

دوره 10، شماره 39، آبان 1380، صفحه 25-34

زلیخا باقری (مترجم)


مشتری دنیای غول پیکر اولیه

دوره 10، شماره 38، مرداد 1380، صفحه 25-39

زلیخا باقری (مترجم)


حیات در منظومه شمسی

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1380، صفحه 31-34

زلیخا باقری (مترجم)


چگونگی پیدایش منظومه شمسی

دوره 9، شماره 36، بهمن 1379، صفحه 30-40

زلیخا باقری (مترجم)


عطارد جهانی خمیری

دوره 9، شماره 34، مرداد 1379، صفحه 31-38

زلیخا باقری (مترجم)


وضعیت ستارگان در فصول مختلف

دوره 8، شماره 32، بهمن 1378، صفحه 43-50

زلیخا باقری (مترجم)