نویسنده = فاطمه رضیعی (مترجم)
تصورات نجومی

دوره 7، شماره 28، بهمن 1377، صفحه 28-34

فاطمه رضیعی (مترجم)


تحلیل شبکه بندی در طراحی کاربری اراضی

دوره 7، شماره 27، آبان 1377، صفحه 24-26

فاطمه رضیعی (مترجم)


تهیه نقشه از بزرگترین زمین لرزه دوران اخیر

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1377، صفحه 61-64

فاطمه رضیعی (مترجم)


خورشید

دوره 6، شماره 24، بهمن 1376، صفحه 34-38

فاطمه رضیعی (مترجم)


کاربرد GIS در برنامه ریزی چشم انداز

دوره 6، شماره 23، آبان 1376، صفحه 42-45

فاطمه رضیعی (مترجم)


مطالعه خاک و فرسایش آن در سطح جهان

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1376، صفحه 4-7

فاطمه رضیعی (مترجم)


روش های تشکیل مدل دیجیتالی برای ترانسفر نقاط

دوره 5، شماره 20، بهمن 1375، صفحه 45-50

فاطمه رضیعی (مترجم)


تولد یک ستاره این مقاله شروعی است بر داستان زندگی یک ستاره

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1375، صفحه 62-64

فاطمه رضیعی (مترجم)


کاربردهای شهری GIS

دوره 4، شماره 16، بهمن 1374، صفحه 12-21

فاطمه رضیعی (مترجم)