نویسنده = منوچهر موسوی زاده یزدی
تعداد مقالات: 1
1. ژئوئید و کاربرد آن

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 40-42

منوچهر موسوی زاده یزدی