نویسنده = مهدی خزائی
برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 141-153

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی


واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر شیراز با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 77-90

حسین محمدی؛ محمدحسن ماهوتچی؛ مهدی خزائی؛ اسماعیل عباسی