دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان)

فاطمه محمدیاری؛ حمیدرضا پورخباز؛ مرتضی توکلی؛ حسین اقدر

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13504

چکیده
  آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات در برنامه‌ریزی‌های محیطی، آمایش سرزمین و توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت‌اند. درحالحاضراستفاده ازنقشه‌های پوشش گیاهی یکی ازارکان مهم درتولیداطلاعات جهت برنامه‌ریزی‌های کلان وخرد می‌باشد. در این پژوهش جهت نمایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی شهرستان بهبهان ازاطلاعات باندهای ماهواره لندست ...  بیشتر

جاذبه ‏هاى گردشگرى طبیعت با تأکید بر ایران

مرتضی توکلی؛ امان گلدی شرافت سید

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 44-47

چکیده
  گردشگرى و اقتصاد گردشگرى در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکى از ارکان اقتصاد تجارى جهان است، افزون بر این بسیارى از برنامه‏ ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگرى به عنوان رکن اصلى توسعه پایدار یاد مى‏ کنند. مسافران و جهانگردان یک منبع مهم ارزى محسوب مى‏ شوند و دولت ها روز به روز در جهت گسترش صنعت گردشگرى و گزینه‏ هاى ...  بیشتر