نویسنده = کاظم رنگزن
روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 87-99

محسن بختیاری؛ علی درویشی بلورانی؛ عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ کاظم رنگزن


ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 19-27

زینب عبیداوی؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ روح اله میرزایی