کلیدواژه‌ها = اشتغال
تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 49-54

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی


گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد

دوره 14، شماره 55، آبان 1384، صفحه 13-16

مسعود تقوایی؛ بهنام مغانی