دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی ساخت شهری اصفهان دردوره صفویه از دیدگاه مکتب آرمان گرائی اکولوژیک

نسیم حیدری نژاد

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 17-21

چکیده
  در طول تاریخ، تکامل و حیات شهر مدیون شکل‌گیری‌اندیشه‌های خاص در تفکرات سیاسی وایدئولوژیکی بشر و بهره‌گیری از نظرات و روش شناسی‌های خاص درایجاد جوامع، جهت آسودگی حیات انسانی بوده است. پیشنهاد نظریات متفاوت توسط‌اندیشمندان در دوره‌های مختلف به ایجاد طرح‌ها و الگوهای بسیاری برای ساماندهی فضای شهری منجر شده که شهر قدیمی اصفهان ...  بیشتر

تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 49-54

چکیده
  امروزه گردشگرى بعنوان صنعتى پاک در دنیاى مدرن و پست مدرن قادر است تا با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملّى نقشى مهم و مؤثر در توسعه ‏ى پایدار جوامع انسانى ایفا نماید. براین مبنا مقاله‏ ى حاضر در راستاى پاسخ به پرسش‏ هایى چند، برآن است تا به کمک مطالعات کتابخانه‏ اى و تجزیه و تحلیل آخرین آمار رسمى ارائه شده از سوى مراجع معتبر ملّى ...  بیشتر

گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد

مسعود تقوایی؛ بهنام مغانی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 13-16

چکیده
  رشد فزاینده جمعیت کشور طى دو دهه اخیر و افزایش تصاعدى جمعیت جوان، لزوم توجه به راهکارهاى جدید براى اشتغال را روشن مى ‏سازد. وجود توان هاى بالقوه جهانگردى در سطح کشور که از ایران کشورى توانمند در این زمینه ساخته است و استفاده از این توان ها در راستاى ایجاد درآمد و اشتغال مى ‏تواند یکى از این راهکارها باشد. شهر فیروزآباد داراى رشد ...  بیشتر