دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 35-41

چکیده
  خاک یکى از مهم ‏ترین عوامل تولید است که در زندگى اقتصادى و اجتماعى انسان تأثیر بسیار دارد. سطح زمین عموما به وسیله خاک و نهشته‏ هاى سطحى پوشیده شده است. فرسایش خاک یکى از مهم‏ ترین مسایل و مشکلاتى است که امروزه با آن مواجه هستیم. بهره ‏بردارى‏ هاى روزافزون و عدم مدیریت صحیح انسان بر محیط طبیعى تأثیر زیادى بر تشدید روند تخریب ...  بیشتر