کلیدواژه‌ها = روند
آشکارسازی و تحلیل روند دمای ایران در تراز 1000 هکتوپاسکال

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 191-203

یوسف علی پور؛ ناصر بیات؛ علی اصانلو


واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 147-156

حسین عساکره؛ حسن شادمان